7+3 ZÁKLADNÍCH bodů, které MUSÍ obsahovat KAŽDÁ kupní smlouva na nemovitost

Potřebujete připravit kupní smlouvu, abyste mohli převést vlastnické právo na nového majitele? Nejste si úplně pevní v kramflecích, jak má taková smlouva vypadat? Chcete dodržet základní pravidla smlouvy, aby "prošla" procesem na katastru nemovitostí? Bude-li mít Vaše kupní smlouva na nemovitost těchto 7 základních bodů, tak rozhodně neuděláte chybu!

7+3 bonusové body, které musí obsahovat kupní smlouva na nemovitost

V tomto článku jsou uvedeny pouze takové náležitosti kupní smlouvy, které splňují požadavky a potřeby katastrálního úřadu. Tyto body Vám sami o sobě nezajistí bezpečnost celého procesu převodu nemovitosti. Ale nezoufejte!

Na konci článku pro Vás ještě mám 3 BONUSOVÉ body, které jsou nejdůležitější právě pro bezpečnost celé transakce.

​Tak pojďme na to! Kupní smlouva na nemovitost MUSÍ mít tyto body:


Bod číslo 1

​ÚDAJE O SMLUVNÍCH STRANÁCH

​Jako každá právoplatná smlouva má i kupní smlouva na nemovitost minimálně dvě smluvní strany, které se na něčem dohodly a za tím účelem uzavřely smlouvu.

Katastru nemovitostí musí být jasné, kdo prodá a kdo kupuje. Nezapomeňte uvést identifikační údaje. Ideálně je opsat z občanských průkazů.

Návod pro Vás:

Jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, případně doručovací adresa

na jedné straně jako prodávající

a

Jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, případně doručovací adresa

na druhé straně jako kupující

Bod číslo 2

ÚDAJE O PŘEVÁDĚNÉ NEMOVITOSTI

Stejně jako smluvní strany musíte v kupní smlouvě přesně specifikovat nemovitost, která se převádí.

Návod pro Vás:

Předmětem převodu jsou tyto nemovité věci:

pozemková parcela p.č. xx, trvalý travní porost, o celkové výměře xx m2​

​stavební parcela p.č. xx, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře xx m2, jejíž součástí je stavba jméno obce, č.p. xx (způsob využití xxx)

to vše se nachází v katastrální území ................, obec ..................., okres ............. a je zapsáno u Katastrální úřadu pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................ na listu vlastnictví č ...... .


Bod číslo 3

PŘEDMĚT SMLOUVY

V tomto bodě je nutné specifikovat, jaký je samotný předmět smlouvy. Musí být zřejmé, že jedna smluvní strana prodává a druhá naopak kupuje a přijímá do svého vlastnictví.

Návod pro Vás:

Prodávající touto smlouvou p r o d á v á kupujícím předmětné nemovitosti, jak jsou specifikovány v čl. xx této smlouvy, včetně všech součástí a příslušenství, podle stavu dnešního, jak je smluvním stranám znám, jak je prodávající vlastnil a užíval nebo k tomu byl oprávněn a převádí na nich své vlastnické právo a kupující je k u p u j í a přejímají a zavazují se za ně zaplatit v čl. xx této smlouvy sjednanou kupní cenu.

Bod číslo 4

KUPNÍ CENA

Výše kupní ceny závisí na dohodě smluvních stran, je však omezena určitými limity, aby nedošlo např. k lichvě atd.

Možná si říkáte, co je katastrálnímu úřadu do toho, za kolik nemovitost prodávám. Odpovídám, že celkem nic. Ale uvedená kupní cena je důležitá hlavně pro finanční úřad, který nejenom na jejím základě vypočítává daň z nabytí nemovitých věcí.​

Návod pro Vás:

Kupní cena za prodej Předmětu nemovitosti se určuje dohodou a činí: .......... Kč.

Bod číslo 5

PRÁVA VEDLEJŠÍCH ÚČASTNÍKŮ

V kupní smlouvě na nemovitost musí být také uvedena případná práva vedlejších účastníků, kterých se převod nemovitosti týká.

Tato práva mohou být řešena v jednotlivých smlouvách, na základě kterých byla tato práva zapsána.

Může se jednat o zástavní práva, různá věcná břemena, práva dožití atd.​


Bod číslo 6

DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ

Třeba se Vám to zdá jako malichernost, ale v každé kupní smlouvě na nemovitost musí být uvedeno, kdy a kde byla smlouva uzavřena. Třeba mi nevěříte, ale mnoho lidí na to dokáže zapomenout. 

Bod číslo 7

ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ PODPISY

Všichni účastníci kupní smlouvy se musí nejenom podepsat, ale své podpisy také nechat ÚŘEDNĚ OVĚŘIT.

Katastr nemovitostí přímo VYŽADUJE kupní smlouvu s úředně ověřenými podpisy. Takže zaběhněte na obecní úřad nebo na poštu a vyhledejte okýnko s nápisem: "CZECHPoint".​

Pro Vaši bezpečnost, doporučuji neopomenout tyto další 3 body !

Kupní smlouva by však neměla být pouze z povinnosti. Postavená pouze tak, aby katastr převedl Vaši nemovitost na nového majitele.

Je to dokument, který má HLAVNĚ chránit všechny smluvní strany!​

Cílem je BEZPEČNOST celé transakce a minimalizování jakýchkoliv rizik.

Proto se přimlouvám ještě za tyto 3 body. Nic nezkazíte, když je do kupní smlouvy na nemovitost uvedete, naopak můžete jenom získat!

1. Přesný popis úhrady kupní ceny a její uvolnění z úschovy

2. Kdy, jak a na základě čeho bude nemovitost oficiálně předána

Doporučuji Vám předat klíče od nemovitosti až po dokončení celého převodu a potvrzení ze strany katastru, že převod proběhl. Pro Vaši jistotu!

3. Přepis a vypořádání přeplatků/nedoplatků u dodavatelů energií

Do předávacího protokolu nezapomeňte uvést stavy měřidel elektřiny, plynu či vody. Velmi si usnadníte přepis energií u jednotlivých dodavatelů.

Každý z mých klientů se vždy spoléhal na to, že kupní smlouva, kterou vytváří naši advokáti je vždy pro konkrétní obchod samostatně, bude v naprostém pořádku a ochrání je pro všechny případy. A to já osobně beru jako samozřejmost. Jestli Vás zajímá, jak připravit kupní smlouvu, která Vás ochrání ve všech případech, tak se o tom můžeme pobavit.